Ammattiapu Mannila yleiset toimitusehdot asiakkaille

 

 

1 Soveltamisala ja sopimusehdot

1.1 Sopimuksen osapuolet

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan asiakkaille toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin, ellei palvelukohtaisesti toisin sovita.

 

1.2 Ehtojen soveltaminen

Yleisten sopimusehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan palveluun liittyviä erityisehtoja sekä tarvittaessa palvelukohtaista sopimusta. Mikäli sopimusehdot ovat ristiriidassa sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaista sopimusta, toissijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja ja viimeiseksi yleisiä toimitusehtoja / sopimusehtoja.

 

1.3 Palveluiden hinnat ja sisältö

Palveluiden hinta ja sisältö määritellään palvelukohtaisessa sopimuksessa. Mikäli näitä ei ole erikseen määritelty, sovelletaan vallitsevaa hinnastoa ja palvelun normaaleja ehtoja.

 

1.4 Ehtojen hyväksyminen

Asiakkaan tai loppukäyttäjän katsotaan hyväksyneen palveluun liittyvät ehdot viimeistään aloittaessaan palvelun käyttämisen.

 

1.5 Ehtojen muutokset

Toimittaja voi muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle tai loppukäyttäjälle.

 

2 Määritelmät

Asiakas tarkoittaa yritystä, yhteisöä tai muuta tahoa, joka on tehnyt sopimuksen toimittajan kanssa.

Asiakasympäristöllä tarkoitetaan toimittajan palveluympäristöstä, välineistä tai työskentelystä tarjottua kokonaisuutta tai kapasiteettia, jota asiakas käyttää tai saa hyödyntämällä saatua kapasiteettia ja palveluita omien palveluidensa tuottamiseen tai edun saamiseen.

Asiantuntijapalvelut tarkoittavat palvelun ohessa lisäksi suoritettuja tehtäviä ja konsulttitoimeksiantoja.

Dokumentaatio tarkoittaa sopimuksessa määriteltyjä asiakirjoja ja tiedostoja, jotka liittyvät välittömästi toimittajan palveluiden ja palveluympäristön käyttämiseen.

Hinnastolla tarkoitetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevaa palveluiden vakiohinnastoa.

Jatkuvilla palveluilla tarkoitetaan asiakkaalle jatkuvasti käytössä olevaa toistuvaislaskutuksista palvelua. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat mm. kiinteät kuukausilaskutteiset huolto- ja ylläpitopalvelut

Käyttöehdoilla viitataan jatkuviin palveluihin liittyviin mahdollisiin toimittajan ja kolmansien osapuolten käyttö-, lisenssi- ja palveluehtoihin.

Käyttöoikeuksilla viitataan asiakkaan toimittajalta tai muilta oikeudenhaltijoilta saamiin palvelun käyttöoikeuteen.

Palvelukuvaus tarkoittaa jatkuvan palvelun tai sen osan kuvausta. Laitteilla tarkoitetaan toimittajan hankkimia, vuokraamia, jälleenmyymiä tai asiakkaalle palvelun osana tai erikseen toimittamia välineitä.

Loppukäyttäjällä tarkoitetaan palvelun tosiasiallista käyttäjää, joka voi olla asiakas, asiakkaan työntekijä tai kolmas osapuoli.

Palvelut ovat toimittajan sopimuksen perusteella asiakkaalle toimittamia jatkuvia palveluita, asiantuntijapalveluita tai muita projektiluontoisia palveluita.

Palveluympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä tai tilaa, jossa toimittaja tuottaa palveluita. Palveluympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi järjestelmiä tai tiloja, joilla hallinnoidaan ja tuotetaan asiakkaan käyttämä kapasiteetti tai lopputuote. Varsinainen kapasiteetti on osa asiakkaan asiakasympäristöä.

Sopijapuolet tarkoittaa asiakasta ja toimittajaa yhdessä.

Sopija tarkoittaa asiakasta tai toimittajaa erikseen ja yksilöimättä.

Sopimus tarkoittaa sopijapuolten välistä palvelua koskevaa sopimusta.

Toimittaja tarkoittaa Ammattiapu Mannila / MiminTalli Oy:tä.

 

3 Sopimuksen syntyminen

3.1 Sopimus

Toimittaja ja asiakas tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen, joka voidaan tehdä myös sähköisesti.

 

3.2 Sopimuksen syntyminen

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

• Sopijapuolet ovat allekirjoittaneet tai kirjallisesti vahvistaneet sopimuksen.

• Tilausvahvistus on toimitettu asiakkaalle.

• Toimittaja on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen.

• Asiakas on käyttöönottanut palvelun.

 

3.3 Toimituksen laajuus

Palvelu, jota ei ole nimenomaisesti sovittu toimitettavaksi, ei kuulu toimitukseen. Mahdolliset lisätoimitukset veloitetaan erikseen.

 

4 Palvelut

4.1 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan velvollisuutena on antaa toimittajalle oikeat ja tarkat lähtötiedot palveluiden toimittamista varten. Lisäksi asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla palveluiden toimittamiseen. Asiakas on vastuussa toimittajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja ajantasaisuudesta. Jatkuvien palveluiden osalta on yksinomaan asiakkaan velvollisuus huolehtia siitä, että toimittajalla on käytettävissään ajantasaiset tiedot asiakkaan yhteyshenkilöistä. Toimittaja ei ota vastuuta asiakkaan myötävaikutusvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista tai vahingoista.

 

4.2 Toimittajan palveluympäristö

4.2.1 Palveluympäristön ylläpito

Toimittaja vastaa yksin palveluympäristönsä ylläpidosta. Toimittaja voi päivittää palveluympäristöään tarpeen vaatiessa haluamallaan tavalla. Ylläpidon tavoitteena on aina pyrkiä varmistamaan palveluiden sovittu käytettävyys ja tietoturvallisuus.

 

4.2.2 Ylläpidon ajankohta

Toimittaja suorittaa ylläpitotoimia ensisijaisesti ilmoitettujen huoltotaukojen aikana. Kriittisiä korjaustoimia, joilla turvataan ympäristön toimivuutta havaituilta merkittäviltä uhilta, voidaan suorittaa aina tarpeen vaatiessa.

 

4.2.3 Palvelun muutokset

Toimittaja ilmoittaa tuotantoympäristön muutoksista, jos muutos vaikuttaa palveluun ja ilmoittaminen on kohtuudella mahdollista. Toimittaja pyrkii aina huolehtimaan siitä, että palvelu vastaa alan parhaita käytäntöjä. Toimittaja ei sitoudu muuttamaan palvelun yhteensopivuutta mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Asiakkaan velvollisuutena on myötävaikuttaa ja informoida toimittajaa jotta palvelun tuottaminen on mahdollista. Toimittaja ei vastaa asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön muutoksista tai niihin liittyvistä kustannuksista.

 

4.2.4 Asiakkaan vastuu asiakas- ja palveluympäristön päivitystason osalta

Mikäli toimittaja jatkaa asiakkaan pyynnöstä tunnetusti vanhentuneen palvelu- ja/tai asiakasympäristön toimittamista, toimittaja ei ota vastuuta sen turvallisuudesta. Jatkaessaan vanhentuneen ympäristön käyttöä, asiakas sitoutuu ottamaan täyden vastuun ympäristöön liittyvistä riskeistä ja niistä mahdollisesti syntyvistä seuraamuksista. Tällaisessa tapauksessa toimittaja ilmoittaa asiakkaalle ympäristöön liittyvistä riskeistä ja voi tarvittaessa poistaa ympäristön kokonaan käytöstä, mikäli toimittaja havaitsee asiakasympäristön vaarantavan turvallisuutta. Tällaisessa tilanteessa toimittaja ei ole velvollinen mihinkään korvauksiin asiakkaalle.

 

4.3 Asiakasympäristö

 

4.3.1 Asiakkaan vastuu asiakasympäristöstä

Ellei erikseen ole sovittu toisin, asiakas vastaa:

• Asiakasympäristöstä kokonaisuudessaan

• Tarvittaessa asiakasympäristön saattamisesta toimittajan ohjeiden mukaiseksi; esim. maaston riittävä kestävyys koneille ja vaikkapa esiintymisareenalle.

• Palvelun hyödyntämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen, suojausten, tietoliikenneyhteyksien

ja kapasiteetin hankkimisesta.

• Palvelun käyttöön vaikuttavista laitteista, ohjelmistoista ja näiden asetuksista, tietoturvasta

ja tietosuojasta

 

4.3.2 Toimittajan pääsyoikeudet

Asiakas vastaa siitä että toimittajalla on tarvittava pääsy asiakkaan tiloihin ja laitteisiin palveluiden toimittamiseksi ja tuottamiseksi.

 

4.4 Käyttöoikeudet

Toimittaja antaa asiakkaalle käyttöön palvelun ja siihen liittyvän dokumentaation sekä muut aineistot sopimuksen voimassaoloaikana siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä palvelun hyödyntämiseksi. Käyttöoikeudet eivät ole yksinoikeuksia eivätkä ne ole asiakkaan siirrettävissä.

 

4.5. Vuokravälineiden käyttö

Asiakas on vastuussa vuokraamiensa välineiden asianmukaisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä. Asiakas on vastuussa siitä, että toiminta vastaa riittävät turvallisuuskriteerit. Toimittaja voi tarvittaessa antaa ohjeistusta parhaista käytännöistä.

 

4.5.1 Vuokravälineiden säilyttäminen

Asiakkaan on säilytettävä vuokraamiansa välineitä huolellisesti ja siten etteivät ne joudu ulkopuolisten saataville ja käytettäväksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava toimittajalle välineiden hajoamisesta tai niiden joutumisesta ulkopuolisien hallintaan tai jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa kaikesta asiakkaalle toimitetuista välineistä tai asiakkaan hallinnan aikana tapahtuneesta väärinkäytöstä.

 

5 Palvelun hinnat

5.1 Palveluveloitukset

 

5.1.1 Sovitut maksut

Asiakas on velvollinen maksamaan toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai hinnaston mukaiset maksut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0%)/ yritykset ja yksityishenkilöt sis. (ALV24%) ja laskutushetkellä hintoihin lisätään vallitseva arvonlisävero yrityksille. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut julkisoikeudelliset maksut. Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivästä.

 

5.1.2 Lisäkorvaukset

Toimittajan asiakkaan vaatimuksesta ylitöinä suorittamiin tehtäviin tai palveluun kuulumattomiin suoritteisiin sovelletaan sopimuksessa määriteltyjä lisäkorvauksia. Ellei näitä ole määritelty, sovelletaan toimittajan vakiohinnastoa. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen palveluiden toimittamisen edellyttämien lupien ja suostumusten hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen palvelun toimittamisen aiheuttamat lisäkustannukset, joita saattaa syntyä sellaisten tekijöiden johdosta, joita ei voinut kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä (esim. vaikea maasto tai yllättävät ja odottamattomat ongelmat rakennettaessa).

 

5.1.3 Kampanjahinnat

Mahdolliset kampanjahinnat ovat voimassa vain kyseisen kampanjan ajan ja asiakas sitoutuu noudattamaan kampanjaehtoja.

 

5.2 Maksuehdot ja laskutus

5.2.1 Maksuehto

Toimittaja laskuttaa asiakasta sopimuksen mukaisesti, määrittelemällään laskutustavalla. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Asiakkaan on tehtävä laskuhuomautukset ja maksettava riidaton osa toimittajalle viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Asiakkaan on maksettava viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen myös riitaisesta osata, mikäli kyseinen osa jälkikäteen osoittautuu oikein laskutetuksi. Toimittaja perii maksukehotuksesta ja muista erikseen veloitettavista toimenpiteistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun asiakkaalta.

 

5.2.2 Maksuvelvollisuus

Asiakas on aina velvollinen maksamaan toimittajalle käyttöön ottamansa palvelut. Asiakas on aina velvollinen maksamaan toimittajan todennettavasti toimittamista palveluista, vaikka asiakas ei olisikaan ottanut palvelua käyttöön. Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse. Vastuuta ei vähennä se, että asiakas on ilmoittanut laskutusosoitteeksi loppukäyttäjän osoitteen. Toimittaja voi ilmoittaa tällaiselle loppukäyttäjälle asiakkaan sopimusrikkomuksesta.

 

5.2.3 Ennakkomaksut ja vakuudet

Toimittaja voi milloin tahansa edellyttää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos se luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi on aiheellista saatavien turvaamiseksi. Toimittaja ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Toimittaja voi periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen vakuudesta tai ennakkomaksusta. Asiakas myöntää toimittajalle luvan ylläpitää rekisteriä asiakkaan luottotiedoista ja maksukäyttäytymisestä. Tietoja säilytetään tarvittaessa asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen sopimusmateriaalin säilytysajan puitteissa.

 

5.2.4 Ennakoitu sopimusrikkomus

Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden korvausten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta.

Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen. Mikäli tilaaja ei kirjallisesti/sähköpostitse viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä kieltäydy noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä.

Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi, jolloin toimittajalla on oikeus pidättyä palvelunn toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen.

Jos sopimuksen teon jälkeen toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen palveluvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, tilaajalla on oikeus vaatia vakuus toimituksen toteutumisesta. Mikäli toimittaja ei aseta vakuutta on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen.

 

5.3 Hintojen muutokset

5.3.1 Virheellisistä asiakkaan toimittamista tiedoista johtuvat kustannukset

Palveluiden kiinteät kuukausittaiset maksut voivat perustua asiakkaan toimittajalle antamiin tietoihin. Toimittaja saa aina muuttaa maksuja toimittajalle aiheutuneiden sellaisten välttämättömien lisäkustannusten korvaamiseksi, jotka perustuvat asiakkaan toimittamien tietojen olennaiseen puutteellisuuteen tai virheellisyyteen tai jotka johtuvat käyttöoikeuksien määrien muutoksesta.

 

5.3.2 Viranomaismaksujen muutokset

Jos palveluihin liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisten määrittämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, toimittaja voi aina muuttaa hintoja vastaavasti. Lisäksi toimittaja voi aina muuttaa hintojaan lainsäädännön muutoksen tai muun viranomaisen antaman määräyksen, päätöksen ja ohjeistuksen muutosten perusteella tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta.

 

5.3.3 Kolmansien osapuolten hinnat

Jos palveluun sisältyy kolmannen osapuolen toimittajalle alihankkijana tai muuna yhteistyökumppanina tuottamia palveluja tai käyttöoikeuksia ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, voi toimittaja aina muuttaa palvelun hintaa vastaavasti.

 

5.3.4 Toistaiseksi voimassa oleva palvelu

Toimittaja voi aina muuttaa toistaiseksi voimassaolevan palvelun hintaa.

 

5.3.5 Muutoksista ilmoittaminen

Toimittaja ilmoittaa hintojen muutoksista asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa esimerkiksi laskutuksen yhteydessä. Toimittajan korottaessa palvelun hintaa voi asiakas irtisanoa sopimuksen kyseisen palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantulopäivää. Jos hinnankorotus johtuu kohdan 5.3.2 mukaisesta viranomaismaksujen muutoksesta, irtisanomisoikeutta ei ole. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muutokset tulevat voimaan toimittajan ilmoittamana ajankohtana.

 

6 Immateriaalioikeudet

6.1 Omistusoikeudet

 

6.1.1 Oikeuksien siirtyminen

Sopimuksen perusteella ei siirry immateriaalioikeuksia. Toimittaja omistaa kaikki palveluidensa suunnitelmat, tekniset tiedot, itse tuottamansa ohjelmistot, kuvaukset ja dokumentaatiot. Palveluiden tuottamiseen käytettyjen kolmansien osapuolten ohjelmistoihin, aineistoihin ja palveluihin sovelletaan kunkin ohjelmiston tai palvelun sopimus-, lisenssi- ja immateriaalioikeusehtoja.

 

6.1.2 Kolmansien osapuolten oikeudet

Toimittajan asiakkaille luovuttamia käyttöoikeuksia voivat rajoittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet ja lisenssiehdot. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja olemaan loukkaamatta niiden immateriaalioikeuksia.

6.2 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

 

6.2.1 Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa siitä, että sen tuottamat palvelut eivät yksistään loukkaa sovitussa toimitus- tai käyttömaassa sopimuksen syntymishetkellä voimassaolevia kolmannen osapuolen oikeuksia. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimitus- ja käyttömaa on Suomi.

 

6.2.2 Kohtuullisuusehto palveluiden tuottamiselle

Mikäli toimittaja ei voi toteuttaa tilattua palvelua toimittajalle kohtuullisin ehdoin, asiakas lopettaa palvelun käytön toimittajan pyynnöstä. Tällöin toimittaja hyvittää asiakkaan palvelusta maksaman hinnan  toteutunutta palvelua tai sen käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä. Toimittaja voi myös irtisanoa sopimuksen kyseisen palvelun osalta päättymään välittömästi ja lopettaa palvelun tuottamisen.

 

6.2.3 Poikkeukset toimittajan vastuuseen

Toimittaja ei vastaa oikeuksien loukkauksista tai väitteistä, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 

• Vaateen tekee sellainen taho, jolla on määräysvaltaa asiakkaaseen tai johon asiakkaalla on määräysvalta siten kuin kirjanpitolaissa määritellään.

• Vaateet johtuvat palvelun tai sen tulosten käyttämisestä sopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen, asiakkaan tekemästä muutoksesta tai asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta.

• Vaateet johtuvat palvelun tai sen tulosten käyttämisestä yhdessä muun kuin toimittajan toimittaman tai hyväksymän laitteen, sovelluksen tai palvelun kanssa tai vastoin toimittajan antamia ohjeita.

• Vaateet olisi voitu välttää käyttämällä yleisesti tunnettua ja saatavilla olevaa, tai julkistettua ja toimittajan asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa, sopimuksen mukaista vastaavaa tuotetta tai palvelua.

• Vaateet koskevat muuta kuin toimittajan tuottamaa palvelua, palveluympäristöä tai niiden osaa.

 

6.3 Asiakkaan vastuu

 

6.3.1 Asiakkaan luovuttamat välineet ja aineistot

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan toimittajalle palvelun tuottamiseksi luovuttamien välineiden ja aineistojen käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen ehtoja tai oikeuksia. Asiakkaan on hankittava kaikki tarvittavat oikeudet ja korvattava toimittajalle oikeuksien loukkauksista koituvat vahingot.

 

6.3.2 Asiakkaan korvausvelvollisuus

Asiakas korvaa kaikki vahingot, joita aiheutuu asiakkaan aiheuttamista toimittajan tai kolmannen osapuolen oikeuksien tai omaisuuden rikkomisesta. Rikkomus voi olla esim. palvelun, sovelluksen tai niiden osien luvaton käyttö, kopiointi, jäljentäminen tai jakaminen. Asiakas ei poista, muokkaa tai peitä palveluissa tai niiden tuloksissa olevia toimittajan tai kolmannen osapuolen tekijänoikeus-, tavaramerkki tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

 

7 Luottamuksellisuus ja salassapito

7.1 Luottamuksellinen tieto

”Luottamuksellisella tiedolla” tarkoitetaan sopijapuolten liike- ja ammattisalaisuuksia kuten palvelukuvauksia, palvelun toteuttamistapoja, palvelun teknisiä kuvauksia, suunnitelmia, hintatietoja, sopijapuolen taloudellista tilaa, alihankkijoita tai muita yhteistyökumppaneita. Tieto on salassa pidettävää riippumatta siitä, missä muodossa vastaanottaja on sen saanut ja onko se merkitty luottamukselliseksi. Henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja salassapitoon sovelletaan yleisten sopimusehtojen kohtia 8 ja 9.

7.2 Luottamuksellisen tiedon käyttö

Sopijapuoli pitää ehdottoman luottamuksellisena kaiken toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen tiedon. Sopijapuoli saa käyttää luottamuksellista tietoa vain sopimuksen edellyttämässä tarkoituksessa ja laajuudessa tai muussa hyväksytyssä käyttötarkoituksessa. Toimittaja saa luovuttaa tarvittavan luottamuksellisen tiedon alihankkijoilleen, joita sitoo vastaava salassapitosopimus, ilmoittamalla samalla, että tieto on ehdottaman luottamuksellista.

7.3 Luottamuksellisen tiedon luovutus asiakkaan toimesta

Asiakas saa luovuttaa toimittajan luottamuksellisia aineistoja ainoastaan sellaisille työntekijöilleen, joiden on välttämätöntä saada kyseiset tiedot palvelun hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisessa tarkoituksessa. Asiakas vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät ja sen käyttämät alihankkijat sitoutuvat salassapitovelvollisuuteen tämän kohdan mukaisesti. Toimittaja voi edellyttää asiakkaan alihankkijalta tai konsultilta erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittamista toimittajan luottamuksellisten tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi.

 

7.4 Rajoitteet salassapitovelvoitteeseen

Salassapitovelvoite ei koske tietoa:

• Joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista.

• Jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta

• Joka on oikeutetusti vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista luovuttavalta sopijapuolelta

• Jonka vastaanottava sopijapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamiaan luottamuksellisia tietoja

• Jonka sopijapuoli on velvollinen luovuttamaan pakottavan lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella

 

7.5 Luottamuksellisen tiedon säilyttäminen

Kun sopimus päättyy tai sopijapuoli ei enää tarvitse luottamuksellista tietoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, sopijapuoli lopettaa välittömästi luottamuksellisen tiedon käyttämisen tai tuhoaa tai palauttaa luottamuksellisen tiedon ja sen kopiot tiedon luovuttaneelle sopijaosapuolelle. Sopijapuoli saa säilyttää pakottavan lain tai muun viranomaissäännöksen edellyttämät tiedot ja kopiot.

7.6 Salassapitovelvoitteen jatkuvuus

Salassapitovelvollisuus säilyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen, elleivät sopijapuolet kirjallisesti joko kokonaisuudessaan tai osittain toisin sovi.

 

8 Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

8.1 Henkilötietojen yleiset käsittelyperiaatteet

8.1.1 Henkilötietojen käsittelyoikeus

Sopijapuolella on oikeus käsitellä toisen sopijapuolen rekisterinpitäjänä hallinnoimia henkilötietoja sopimuksen mukaisesti ja sopimuksen mukaisen palvelun tai toimituksen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Sopijapuolen oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelystä määräytyvät palvelukohtaisesti. Sopijapuolet voivat sopia täsmällisemmin oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kulloisenkin henkilötietojen käsittelyn kohteesta, kestosta, luonteesta ja tarkoituksesta sopimuksessa.

 

8.1.2 Henkilötietojen luovutus

Jos asiakas luovuttaa siirtää tai muutoin toimittaa henkilötietoja toimittajalle, asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot toimittajalle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

 

8.1.3 Vastuu henkilötietojen käsittelystä

Kumpikin sopijapuoli vastaa rekisterinpitäjänätoteuttamastaan henkilötietojen käsittelystä suhteessa kolmansiin osapuoliin. Sopijapuolet ryhtyvät asianmukaiseen teknisiin ja hallinnollisiin toimii suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta, luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä.

 

8.1.4 Henkilötietoihin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset

Toimittaja ilmoittaa asiakkaan henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon luokkauksesta. Asiakas sitoutuu toimimaan vastaavalla tavalla koskien toimittajan luovuttamia henkilötietoja.

 

8.1.5 Henkilötietojen käsittelyn vaikutustenarviointi

Sopijapuolet suorittavat jatkuvaa henkilötietojen käsittelyn vaikutustenarviointia tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/676 edellyttämällä tavalla.

 

Sopijapuolet ilmoittavat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevasta pyynnöstä toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä pyynnön vastaanottamisesta, jos pyynnön toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä toiselta sopijapuolelta. Sopijapuolen on ilmoituksen yhteydessä ilmoitettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen pyynnön toteuttamiseksi.

 

8.2 Toimittajan henkilötiedot

 

8.2.1 Toimittajan henkilötietorekisteri

Tilatessaan palveluja, joissa toimittaja on rekisterinpitäjä sekä tilatessaan palveluja, joiden tarjoaminen edellyttää asiakkaan kontaktihenkilöiden ja palvelun loppukäyttäjien yhteystietojen luovuttamista toimittajalle, asiakas luovuttaa omasta henkilörekisteristään henkilötietoja toimittajalle. Toimittajasta tulee tällaisten henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

 

8.2.2 Toimittajan tietojen käsittelyperiaatteet

Toimittajalla on itsenäinen oikeus käsitellä henkilötietorekisterinsä tietoja oman harkintansa mukaisesti toimittajan liiketoiminnan hyväksi. Asiakas vastaa henkilötietojen luovutusta edeltävän käsittelyn lainmukaisuudesta sekä siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot toimittajalle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa erityisesti työntekijöidensä ja muiden rekisteröityjen lainsäädännön mukaisesta informoinnista. Toimittaja noudattaa rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toimittaja käsittelee tietoja kulloinkin voimassaolevien tietosuojaperiaatteiden ja asiakasrekisteriselosteen mukaisesti.

 

8.2.3 Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle

Toimittaja ei siirrä tietoja Suomen ulkopuolelle. Markkinointirekisteri sisältää vain asiakasviestinnän toteuttamiseksi tarvittavat yhteystiedot sekä markkinointitapahtumista kertynyttä informaatiota. Markkinointirekisterin tarkempi määrittely tapahtuu markkinointirekisteriselosteessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointirekisterin piirissä, ilman vaikutusta muuhun asiakastietojen käsittelyyn.

 

8.3 Asiakkaan henkilötiedot

 

8.3.1 Asiakkaan henkilötiedot, joissa toimittaja katsotaan käsittelijäksi

Palvelujen piirissä voidaan käsitellä myös tietoja, joiden osalta asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi ja toimittaja rekisterinpitäjän lukuun toimivaksi asiakkaan henkilötietojen käsittelijäksi.

 

8.3.2 Toimittajan suorittama tietojen käsittely

Toimittaja ei käsittele tai valvo asiakkaan omaan asiakasympäristöönsä tai toimittajan palveluympäristöön tallentamaa dataa muutoin kuin mitä toimivan palvelun toteuttaminen ja viranomaismääräykset edellyttävät (erityisesti 2000/31/EY artiklat 12-15). Toimittajan toimiessa käsittelijänä asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja asiakkaan toimittajalle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja voi kieltäytyä toteuttamasta asiakkaan ohjeiden mukaista velvoitetta, jos se perustellusti katsoo ohjeen olevan vastoin lainsäädäntöä, viranomaismääräystä, tuomioistuimen ratkaisua tai muuta toimittajaa velvoittavaa säännöstä. Toimittaja ilmoittaa tällaisen ohjeen tai sen osan soveltamatta jättämisestä ja sen perusteista asiakkaalle.

 

9 Tietoturva ja tietosuoja

9.1 Yleinen vastuu

 

9.1.1 Sopijapuolten vastuut

Molemmat sopijapuolet huolehtivat ja vastaavat omalta osaltaan tietoturvasta ja tietosuojasta henkilötietoja käsiteltäessä Sopijapuolet noudattavat vallitsevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Sopijapuolten välisestä tietoturvaan- ja suojaan liittyvästä vastuunjaosta sovitaan tarvittaessa erillisellä sopimuksella.

 

9.2 Toimittajan viestintäverkko

 

9.2.1 Toimittajan vastuu

Toimittaja vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Toimittaja ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä ilmenevistä häiriöistä tai muista toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

 

9.2.2 Tietoturvauhkien torjumiseksi suoritettavat toimet

Toimittaja voi ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Toimittaja mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. Toimittaja tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista verkkosivuillaan tai muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

 

9.3 Asiakkaan vastuulle kuuluvat toimenpiteet

 

9.3.1 Asiakkaan vastuu palveluihin toimitetusta sisällöstä

Asiakas vastaa viestintä-, kapasiteetti tai tietoliikennepalvelun kautta toisille loppukäyttäjille, kolmansille osapuolille, toimittajan tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta ja palveluun tallennetusta sisällöstä. Asiakas vastaa siitä että viestintä-, kapasiteetti ja tietoliikennepalveluita ei käytetä yleisten hyvien tapojen, lain tai viranomaisasetusten vastaisten massapostitusten lähettämiseen.

 

9.3.2 Tietojen varmentaminen (varmuuskopiointi)

Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojen, tiedostojen ja dokumenttien varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkistamisesta. Toimittaja ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

 

9.4 Asiakas ja välitystiedot

 

9.4.1 Välitystietoja koskeva lainsäädäntö

Liittyen viestinnän yhteydessä syntyneisiin välitystietoihin ja muihin vastaaviin tietoihin, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että toimittajan toimintaa ja mahdollisuuksia kyseisten tietojen luovuttamiseen sääntelee tietoyhteiskuntakaari (2014/917).

 

9.4.2 Asiakasrekisteritietojen hyödyntäminen

Toimittaja voi käsitellä asiakasrekisteritietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa voimassa olevassa asiakasrekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

 

10 Vahingonkorvausvastuu

10.1 Sopijapuolten vahingonkorvausvastuu

Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle toiminnallaan tai sopimuksen rikkomuksella aiheuttamansa välittömät vahingot tässä kohdassa 10 mainituin rajoituksin. Sopijapuoli ei vastaa sopimuksen perusteella miltään osin toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten liikevoiton, liikevaihdon tai tuotannon vähenemisestä tai muusta saamatta jääneestä tai menetetystä tuotosta tai hyödystä.

 

10.2 Vastuunrajoitusten soveltaminen

Tässä kohdassa 10 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen, kohtaan 6 (immateriaalioikeudet) eikä kohtaan 7 (luottamuksellisuus).

 

10.3 Vastuunrajaus välittömissä vahingoissa

Toimittajan vastuu asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu lisäksi seuraavasti:

 

10.3.1 Palvelun virhe

Palvelun virheestä johtuva toimittajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai  vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen. Jos palvelun virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole mahdollista tai toimittajan arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, on toimittaja velvollinen korvaamaan asiakkaalle toimittajan tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot seuraavin rajoituksin:

 

• Jos kyseessä on jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen jatkuvan palvelun tai sen kyseisen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3)

• Kertaluontoisten toimitusten tai muiden kuin jatkuvien palveluiden osalta vahingonkorvauksen enimmäismäärä on viistoista (15%) sen palvelun tai sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on tapahtunut.

 

10.3.2 Erikseen sovitus viivästyssakot ja palvelutasosanktiot

Jos toimittajalla on velvollisuus suorittaa erityistä kirjallisesti sovittua viivästyssakkoa, palvelutasosanktiota tai muuta hyvitystä, toimittajalla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää kyseisen viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun hyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä kohdassa 10 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti.

 

10.3.3 Korvauksen saaja

Jos toimittaja on maksanut korvausta palvelun loppukäyttäjälle, asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen samasta virheestä tai viivästyksestä. Asiakas voi periä korvauksen toimittajalta vain silloin ja siltä osin, kuin toimittaja ei ole maksanut palvelun loppukäyttäjälle korvausta samasta virheestä tai viivästyksestä, ja/tai kolmannelle aiheutunut vahinko on aiheutunut välittömästi toimittajan sopimuksen tai asiakkaan ohjeistukusen vastaisesta asiakkaan henkilötietojen käsittelystä ja asiakkaan kolmannelle taholle maksama korvaus on suureuudeltaan kohtuullinen ja perusteltu.

 

10.4 Vakiokorvaus

 

10.5 Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Toimittaja ei vastaa asiakkaan omaisuuden kulumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

 

10.6 Asiakkaan vastuulla olevat asiat ja toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuoliset seikat

Toimittaja ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista, kuten:

 

• Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä.

• Palvelun tai omaisuuden luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä

• Kolmannen osapuolen valmistaman tai tuottaman palvelun käyttöoikeus-, lisenssi tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista.

• Julkisen internetverkon tietoturvasta, tai muista toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä.

• Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien alalla yleisesti käytettyjen laitteistojen suunnittelu- ja valmistusvirheiden aiheuttamat kulut tai vahingot.

 

10.7 Korvausvaatimus

Sopijapuolen on vaadittava vahingonkorvausta toiselta sopijapuolelta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun sopijapuoli havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita vahingonkorvausvaatimuksen perusteena oleva virhe tai tapahtuma.

 

11 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

11.1 Sopimuksen voimassaolo

Palvelukohtaisista voimassaolo- ja irtisanomisehdoista sovitaan sopimuksessa. Ellei toisin kirjallisesti sovita, määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen määräajan päättymistä. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava kirjallisesti ja se päättyy irtisanomishetkeä seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

 

11.2 Palvelun keskeyttäminen

Toimittaja voi keskeyttää toimituksen tai palvelun käyttämisen kokonaan osittain seuraavista syistä:

• Sopimukseen perustuvia toimittajan tai muun teleyrityksen maksuja on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta.

• Vaadittua vakuutta ei ole annettu.

• Asiakas on haettu selvitystilaan, konkurssiin tai asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi.

• Toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella

• Asiakas ei noudata sopimusehtoja.

 

11.3 Asiakkaan irtisanomisoikeus

 

11.3.1 Asiakkaan välitön irtisanomisoikeus

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

• Jos palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta eikä toimittaja ole asiakkaan asettaman kohtuullisen ajan, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän, kuluessa asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta korjaa palvelua tai uusi sen toimitusta.

• Jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy yksin toimittajan tuottamuksesta johtuvasta syystä eikä tapahdu asiakkaan kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän, lisäajankaan kuluessa

• Jos toimittaja asettuu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn tai muutoin on selvää ettei toimittaja pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista taloudellisista velvoitteistaan.

 

11.4 Irtisanomisoikeuden laajuus

Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Lisäksi asiakkaan irtisanomisoikeus edellyttää, että kyseisellä palvelun virheellä tai viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys ja että toimittajan olisi pitänyt se käsittää. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Toimittajalla on vastaava irtisanomisoikeus sellaisten muiden palvelujen osalta, joiden toimittaminen on olennaisesti sidoksissa asiakkaan irtisanomaan palveluun.

 

11.5 Toimittajan irtisanomisoikeus

 

11.5.1 Toimittajan välitön irtisanomisoikeus

Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

• Jos palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kuukauden ajan

• Jos asiakkaan maksu on myöhässä tai asiakas ei ole antanut vaadittua vakuutta toimittajan toimittamasta kirjallisesta maksuhuomautuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää alkuperäisestä eräpäivästä. Sopimuksen päättämismahdollisuudesta ilmoitetaan asiakkaalle maksuhuomautuksessa tai muutoin kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen sopimuksen päättämistä.

• Jos palvelun toimittamiseen on ylivoimainen este

• Jos asiakas on asetettu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn, tai muutoin on selvää, ettei asiakas pysty suoriutumaan sopimuksen mukaisista velvoitteistaan

• Asiakas on muutoin olennaisesti rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut virhettään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan sitä koskevan kirjallisen huomautuksen.

 

11.5.2 Asiakkaan maksuvelvoite

Toimittajan kohdassa 11.5.1 mainituista syistä tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa sopimuksen mukaiset maksut sopimuskauden loppuun asti, ellei sopimuksen päättyminen ole aiheuttanut ylivoimaista estettä.

 

11.6 Toimenpiteet palvelun päättyessä

 

11.6.1 Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen päättäminen

Sopijapuolet toteavat, että sopimuksen palveluista ja niiden hinnoittelusta sovitaan kokonaisuutena. Jos asiakas ennenaikaisesti päättää määräaikaisen sopimuksen, muusta kuin toimittajasta johtuvista kohdan 11.3.1 tarkoittamista irtisanomisen mahdollistavista syistä tai sopimuksessa erikseen sovituista syistä, tai muutoin päättää sovitun palvelu- ja hinnoittelukokonaisuuden, asiakas on velvollinen maksamaan toimittajalle päättämishetken mukaiset kiinteät kuukausimaksut määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevilta kuukausilta. Lisäksi asiakas maksaa toimittajalle sovitun palvelu- ja hinnoittelukokonaisuuden ennenaikaisen päättymisen johdosta asiakkaan kyseisten palvelujen (6) kuukauden kokonaislaskutusta (päättämistä edeltävältä ajanjaksolta) vastaavan rahamäärän. Sopijapuolet neuvottelevat jäljelle jäävien sopimusten ja palvelujen osalta uudet hinnat.

 

11.6.2 Toimittajan laitteistojen palauttaminen

Palvelun päättyessä asiakas palauttaa käytössään olleet toimittajan tai kolmannen osapuolen omistamat laitteet ja muun omaisuuden sellaisessa kunnossa kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat (normaali kuluminen huomioon ottaen). Toimittaja huolehtii tarvittavasta laitteiden irtiasennuksesta pakkaamisesta ja kuljetuksesta asiakkaan kustannuksella, ellei toisin sovita.

 

11.6.3 Henkilötietojen käsittely sopimuksen päättyessä

Toimittaja voi poistaa asiakkaan henkilötiedot kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sopimuksen voimassaolon päättymisestä. Toimittajalla on oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

12 Ylivoimainen este / Force Majeure

 

12.1.1 Vastuuvapaus ylivoimaisen esteen aiheuttamasta viivästyksestä tai vahingosta

Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, jonka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

 

12.1.2 Ylivoimainen este

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään ellei toisin tapauskohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, ulkopuolisen aiheuttamaan kaapeli tms. vahinkoa, sähköverkon ylijännitettä, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, kansainvälisiä pakotteita, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa, tai kansallista poikkeustilaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaan vastaavaa ja epätavallista sopijapuolesta riippumatonta syytä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, jos ei toisin todisteta, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

 

12.1.3 Ylivoimainen este alihankkijasta johtuen

Toimittajan alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan toimittajalle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toteuttaa muulla tavoin.

 

12.1.4 Ilmoitusvelvollisuus

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta toiselle sopijapuolelle. Jos on käynyt selväksi että ylivoimainen este viivästyttää tai estää palvelun toimittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajaksi, kumpi tahansa sopijapuoli voi purkaa sopimuksen sen estyneeltä osalta ilman, että kummallakaan sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta purkamisen osalta.

 

13 Muut ehdot

13.1 Sopimusehtojen muuttaminen

Sopijapuolet sopivat sopimuksen muutoksista kirjallisesti ja todistettavasti. Toimittajalla on kuitenkin oikeus muuttaa sopimusehtoja lainsäädännön muutoksen tai viranomaismääräyksen perusteella tai olosuhteiden olennaisesti muututtua tällaisten muutosten johdosta. Sopimusmuutokseksi ei katsota sopimusehtojen sallimaa palvelun ja sen palvelukuvauksen muutosta tai kolmansien osapuolten antamien käyttöoikeuksien ehtojen muutoksia.

 

13.2 Sopimuksen siirtäminen

Asiakas ei voi siirtää sopimusta osaksikaan ilman toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittaja voi siirtää sopimuksen tai osan siitä liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Toimittaja voi siirtää sopimukseen perustuvia saataviaan kolmannelle osapuolelle.

 

13.3 Alihankkijat

Toimittaja voi käyttää alihankkijoita vastaten niiden työstä kuten omastaan. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, asiakas voi saada pyynnöstä lisätietoa toimittajan kulloinkinkin käyttämistä alihankkijoista.

 

13.4 Vientirajoitukset

Asiakas noudattaa sekä Suomen, että palvelun, laitteen tai sovelluksen alkuperäismaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palvelujen, ohjelmistojen, tuotteiden, teknisen tiedon ja muun aineiston vientiä Suomesta ulkomaille, sekä sitoutuu olemaan muutoinkin luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttaminen luokkaisi joko Suomen tai palvelun, laitteen tai sovelluksen alkuperämaan lakeja tai viranomaismääräyksiä. Asiakas noudattaa myös toimittajan tai sen kumppanin antamia vientirajoituksiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

13.5 Asiakkaan laskutus- ja yhteystiedot

 

Toimittaja lähettää laskut, ilmoitukset ja muut viestit asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakkaan on ilmoitettava toimittajalle yhteystietojensa muutoksista viipymättä.

 

13.6 Tilaajavastuulain noudattaminen

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, myöhemmin tilaajavastuulaki) velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa hoitavat lainmukaiset velvoitteensa. Toimittaja noudattaa osaltaan tilaajavastuulakia.

 

14 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

14.1 Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poislukien lainvalintaa koskevat säännökset)

 

14.2 Riitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta aiheutuvat riidat, mikäli niitä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan Hämeenlinnan käräjäoikeudessa.

 

14.3 Saatavien oikeudellinen perintä

Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus viedä saatavaansa koskeva asia Hämeenlinnan käräjäoikeuden tai asiakkaan kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi.

 

15 Yleisten sopimusehtojen voimassaolo

 

Nämä toimittajan yleiset sopimusehdot ovat voimassa

18.11.2022 alkaen toistaiseksi.