OHJELMATOIMITUSEHDOT

(SOA:n hyväksymät)


1. Yleisten ohjelmatoimitusehtojen soveltaminen

Seuraavassa esitettyjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin allekirjoittaneiden osapuolten, ohjelman toimittajan (myöhemmin toimittajan) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin tilaaja) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin.

 

2. Ohjelmatoimitussopimuksen voimaantulo

Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat suullisesti sopineet ohjelman varaamisesta tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin suullisessakin sopimuksessa noudatetaan näitä yleisiä ehtoja.

 

3. Kirjallisen vahvistuksen merkityksestä

Kirjallisen vahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille osapuolille todisteena siitä, mitä on suullisesti sovittu. Mikäli tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista vahvistusta toimittajalle toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa, ellei sitä kirjallisesti/sähköpostitse irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.

 

4. Sopimuksen irtisanomismenettely

Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti/sähköpostitse (fax poistettu) viimeistään 30 päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä) esityspäivää, mikäli sopimuksen ”muuta” –kohdassa ei ole muuta sovittu. Lyhyemmistä tai pitemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.

 

5. Ennakoitu sopimusrikkomus

Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta.

Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisien ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Mikäli tilaaja ei kirjallisesti/sähköpostitse viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä kieltäydy noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä.

Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi, jolloin toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

Jos sopimuksen teon jälkeen toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, tilaajalla on oikeus vaatia vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta. Mikäli toimittaja ei aseta vakuutta on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

 

6. Maksuehtojen laiminlyönnin seuraus

Mikäli tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

 

7. Verot, viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista maksetaan tarvittaessa arvolisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvolisäverottomia nettohintoja. Mitään lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia ei voida vähentää ohjelmatoimituskorvauksen takuupalkkiosta.

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellisista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

Ohjelmatoimituskorvaus voi olla arvonlisäverollinen, mikäli toimittaja on hakeutunut tästä arvonlisäverolliseksi. Mahdollinen 10% arvonlisävero on mainittu itse sopimuksessa.

Toimistolla on oikeus lisätä esiintymisten hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä (esim. eläkeprosentit, lakisääteiset sosiaalikulut, jne.) ja joita ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai ottaa huomioon esiintymisten hinnasta sopimisen hetkellä. Toimisto pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista ja muutosten vaikutus hintaan tiedossa. Tällaisessa tapauksessa näistä syistä johtuva hinnanmuutos ei oikeuta asiakasta sopimuksen purkamiseen, vaan siinä säilyvät normaalit irtisanomisehdot (kohta 4.).

 

8. Turvallisuus ja vahingonvastuu

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa yllä mainittujen vahinkojen varalta.
Tilaaja vastaa niistä vahingoista jotka aiheuttavat esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lähtien kun kuljetuskalusto on purettu siihen asti kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu. Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä käytettävä laitteisto on vakuutettu. Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaa laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Em. vastuurajoituslauseke ei ole voimassa, jos tilaaja aiheuttaa vahingon tahallisessa tai lainvastaisella toiminnalla.

Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista. Järjestäjä ymmärtää, että toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä aiheuttamista vahingoista. Korvausta muista vahingoista tilaaja voi hakea vain kulloinkin syypäältä taholta itseltään.

Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia lattialiukasteita.

HUOM! Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan tai niiden katsotaan objektiivisesti olevan mahdollisia eikä mahdollisia puutteita korjata, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan. Molempien osapuolten tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmat niin, että esiintyminen pystytään toteuttamaan.

 

9. Tilaajan asema esiintyjäryhmän jäseniin nähden

Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktiovaltaa. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakkopidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.
Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.

 

10. Lipunmyyntiin sidottujen ohjelmakorvausten valvonta

Mikäli tilaisuuden ohjelmatoimituskorvaus on sidottu lipunmyyntituloihin tilaaja säilyttää tilaisuuden lippukassan arvonlisäverotonta osuutta tilaajan ja toimittajan yhteiseen lukuun maksuhetkeen saakka. Tilaajan mahdolliset vapaakortit tai liput vaihdetaan tilaajan kustannuksella pääsylippuihin, ellei toimituskohtaisissa ehdoissa olla muuta sovittu.
Jos ohjelmatoimituksessa maksettava hinta on sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, toimittajalla on oikeus valvoa lipunmyyntiä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tilaisuudessa käytetään toimittajan omia pääsylippuja toimittajan vaatiessa.

 

11. Vahingonkorvaus

Yleinen vahingonkorvausperuste. Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 12 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti:
Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen hinta tai, ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, ko. ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin ja saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat vaatimukset eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin.

Myöhästyminen. Jos esiintyjäryhmä myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen muttei peruuntumista määrittyy vahingonkorvaus seuraavasti:
Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ohjelmasta ja jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta %:a sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus olisi sovitusta vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

Reklamointi. Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä (fax poistettu) seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan aiheuttaa se puhevallan menetyksen ao. asiassa.

 

12. Ylivoimaiset esteet

Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

A. Yleiset force majeure -tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms.

B. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta tilaajalle on toimitettava todisteena lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.

C. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.
HUOM! Mikäli esiintyminen estyy järjestäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.

 

13. Esiintymisen ääni- ja kuvatallennus

Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esittäjillä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa ilman esittäjien kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää jo aloittamansa esitys ja silti toimittajalla on oikeus täyteen palkkioon.

 

14. Tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen

Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Toimittajan on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekin ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.

Mikäli ilmoitukset on tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.

Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessaan artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten on tilaajan ostettava paikka.

 

15. Esiintyjäryhmän laitteiden käyttö

Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.

 

16. Muuta sovittua

Toimituskohtaiseen sopimukseen liittyy usein liite (rider), sen määräykset ovat olennainen osa toimituskohtaista sopimusta. Riderin tulee olla toimituskohtaisen sopimuksen liitteenä jo allekirjoitushetkellä, ellei erikseen olla toisin sovittu.

Mikäli tämä sopimus on ristiriidassa toimituskohtaisen sopimuksen tai siihen liittyvän riderin kanssa, noudatetaan näissä jälkimmäisessä olevia ehtoja. Mikäli toimituskohtainen sopimus ja rider ovat ristiriidassa, noudatetaan riderissa olevia ehtoja.

Tilaajalla ja toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä päämiehiään velvoittavia sopimuksia.
Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti.

 

17. Oikeustoimipaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

18. Allekirjoitusvaltuudet

Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudetta purkaa sopimuksen noudattamatta irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

 
GENERAL TERMS OF PERFORMANCE DELIVERY
 


1. Application of the General Terms of Performance Delivery

The General Performance Delivery terms set out below are applicable to all the signatory parties which have agreed to the Performance Delivery terms. Signatory parties shall be named as The Agency (hereinafter as The Agency) and The Promoter (hereinafter as The Promoter)

2. Commencement of Performance Delivery Contract

Unless otherwise agreed in writing, The Performance Delivery Contract comes into force from the moment the parties have verbally agreed to the performance reservation specified for The Promoter. This reservation is a predetermined time period. In this case, a verbal agreement complies with these general terms and conditions.

3. Written Confirmation Implications

Written confirmation is intended for both parties as proof of what has been verbally agreed. If, The Promoter has not returned the written confirmation of the Contract duly signed to The Promoter by the specified date of return, the verbal agreement will still be valid. The verbal agreement will only be invalid or void if a written letter, email or fax is received giving notice of the intention to terminate the oral agreement.

4. Termination of the Contract

The Performance Delivery Contract can be terminated by either party in writing, by email or fax no later than 30 days prior to the scheduled Performer’s (first) performance day. Shorter or longer cancellation periods can be specifically agreed upon in the Contract’s terms and conditions.

5. Anticipatory Breach

After entering into the Contract if The Promoter’s financial situation has deteriorated due to, for example delayed payments of invoices or if The Agency has sufficient reasons to doubt that due payment will be taken care of as agreed, The Agency has the right to unilaterally change the terms of payment or demand collateral.

If The Promoter refuses to comply with the new terms of payment or unable to provide collateral to The Agency; The Agency has the right to withhold delivery of the performance and in addition The Agency is entitled to compensation in accordance with Section 11 of this document (General Terms of Performance Delivery). If a refusal to comply with the new terms of payment is not received by The Agency in writing or by fax, no later than before the end of the next business day, it shall be deemed that The Promoter has agreed to the new terms of payment.

If The Promoter fails to comply with the new terms of payment or to provide collateral, this is interpreted as a breach of contract to which The Agency has the right to withhold delivery of the performance, and in addition The Agency is entitled to compensation in accordance with the General Terms of Performance Delivery of Section 11.

If after finalising the contract, the economic conditions of The Agency will prove as such that must be assumed to be greatly diminished or weakened or unlikely to meet its delivery performance responsibilities and obligations, The Promoter shall have the right to demand collateral for fulfilment of performance delivery. If, The Agency fails to provide collateral for The Promoter, The Promoter is entitled to unilaterally terminate the agreement and in addition The Promoter is entitled to compensation in accordance with the General Performance Delivery Terms of Section 11.

6. Payment Terms: Defaulting on payment terms and due consequences

If the Promoter fails to honour their payment obligations as defined in the Performance Contract, The Agency and Performer(s) have the right to decline to perform, and in addition The Agency is entitled to compensation pursuant to the General Terms of Performance Delivery as defined in Section 11. The Agency will also have the right to cancel all future Performance Delivery contracts without compensation to The Promoter. The Agency will be entitled to compensation of the actual costs incurred by the cancellation.

7. Taxes, Public Authority Payments, Permits, Royalty Compensation and Licences

The Promoter is responsible at his/her own expense to pay Value Added Tax on the ticket revenue, where applicable. If the performance delivery compensation is tied to ticket revenues, the ticket prices stated in the contract are net of Value Added Taxes i.e. net ticket price. Licencing fees, taxes, advance ticket sales commissions or similar charges cannot be reduced in the Performance Delivery compensation, unless stated in writing in the contract.

The Promoter is responsible at his/her own expense for all the copyright and royalty payments and notifications related to the performance event. Additionally, The Promoter is responsible for all the performance event’s necessary authorisations, permissions, permits and licences and the costs involved.

Performance booking and the performance fee is currently free of Value Added Taxes. If the Value Added Tax laws or regulations that govern these laws change, Value Added Tax will be added to the performance fee without a need to draw up a new or separate contract.

The Agency has the right to increase performance related prices of ex post costs due to changes in labour collective agreements, governmental, public authorities or statutory decisions (e.g. pension percentage rates, statutory social costs, etc.) as these changes in costs could not have been reasonably foreseen, or taken into account during contract negotiations.

The Agency will endeavor to inform The Promoter of these changes as early as possible when the effects and costs of the changes are known. In such a case, The Promoter is not entitled to terminate the contract due to the change in price and the normal termination clauses will still be legally binding (Section 4).

8. Safety and Damage Liability

The Promoter is responsible for the safety of the entire event which includes the Public in totality and any property damage which has taken place at the event or in the event premises. The Promoter is obliged to take out personal liability and property insurance as mentioned above.

The Promoter is responsible for any injury to the performance group or damage to their property or equipment from when their equipment is off loaded from their vehicle and until the equipment leaves the premises.

The Agency must ensure that the equipment brought to the performance to be used by the performers must be insured. The Promoter’s liability is limited to the insurance deductible contribution for the use of the performers equipment during the performance. As previously mentioned above the responsibility restriction will not be in effect or valid, if the Promoter causes wilful damage or any conduct is unlawful.

The Performer will be held personally liable for any damage caused to the equipment or to his or her own person. The Promoter understands that The Agency is responsible only for the damages in connection with the Performer’s performance. The Promoter can only claim compensation for other damages from the guilty parties themselves.

The Promoter is responsible for ensuring that in the performance area or in its immediate vicinity there are no poisonous or toxic substances or other substances harmful to health including chemical containing floor lubricants.

NOTE: If security or other disturbances occur or they are considered impossible to correct, it is the Performer’s right to discontinue or suspend the performance or not to perform at all. In such a case, The Agency is still entitled to the agreed fee in full according to the Performance Contract. Both parties must be in agreement to try to resolve the problems so that the Performance can take place.

9. The Promoter’s position in relation to the members of the Performance Group

The Performance group’s members are not employed by the Promoter. The Promoter does not have any influence in relation to the Employer’s directive authority. The Agency is responsible for ensuring under no circumstances that The Promoter is to be held liable for withholding tax of the Performance Group compensation or any other related employer’s payment obligations.

The Promoter cannot interfere in the content of a Performer’s artistic performance.

10. The Monitoring of Ticket Sales linked to Performance Compensation

If the performance delivery fee is linked to ticket sales revenue, The Promoter has to hold onto the net ticket sum until the fee has been paid to the Agency. If, The Promoter has used unauthorised free tickets, they will be exchanged at the expense of the entrance tickets, unless specified in the Performance Contract.

If performance delivery fee is linked to the ticket sales revenue, The Agency has the right to monitor ticket sales in a way which they see fit. The Agency has the right to demand that the Promoter uses door tickets supplied by The Agency, only if the Agency demands this.

11. Damages

Grounds for general damages. If the Performance Delivery is stopped after the cancellation terms specified in Section 4 and for any other reason than Force Majeure as specified in Section 12 then compensation will be awarded.

The maximum compensation for breach of contract is the fee specified in the Performance Contract or if the fee is attached to ticket sales revenues then the fee will be according to the amount of ticket sales at the time. The compensation amount has to be based on actual costs or damages. Goodwill values and loss assessments based on the unused ticket revenue are not included in the reimbursement of damages.

Delay. If the Performer /group of Performers are delayed for any reason other than Force Majeure, and it causes the performance to be delayed but not cancelled, damages/compensation are defined as follows:

If the performance starts later than 30 minutes after the agreed program time and therefore falls under the performance delivery contract minimum performance obligation, The Promoter’s payment obligation decreases by so much percentage: of the agreed price as a portion of the unperformed performance which should be agreed with the minimum performance obligation.

Also, the Promoter must do everything in his power to try and facilitate the full performance despite the Performer being late:

Claims. Any/possible claims must be made by registered letter or by fax within seven days of the performance or the occurrence of the damage or upon notice of the damage. If The Promoter wants to complain about the performance delay, the complaint must be made before the start of the performance. If the claim/demand for compensation is not made on time, then no claim can be made.

12. Force Majeure

Force Majeure implementation for Performance Delivery can be considered under the following conditions:

A. General cases of Force Majeure; such as war, strikes, natural disasters, unforeseeable disruptions to transport systems and independent of the parties to the provisions of the authorities and such like.

B. In the case of illness the Performer will submit a medical certificate as evidence of incapacity of a sick or indisposed member of the Performing Group.

C. Accidents or auto violations in cases where the acquisition of a replacement transport vehicle proves to be impossible and/or performance is unable to be carried out due to the damaged equipment not able to be repaired or replaced before the start of the performance.

When Force Majeure occurs the other party involved must be notified immediately. There will be no financial obligations for either party if Force Majeure occurs.

NOTE: If the performance is prevented from taking place due to an act by The Promoter or negligence resulting in the authority’s intervention, The Promoter is still liable to pay compensation in accordance with the Performance Contract. Such factors would include organisational disturbances or failure to comply with permit and licensing conditions, or non-payment or dereliction of duty of authorities or copyright levies, fees etc.

13. Audio and video recording of the performance

Music copyrights are owned by Copyright Holders. The performance cannot be audio or video recorded without permission granted by the Copyright Holders prior to the performance commencing.

The Promoter is responsible for ensuring that there is no audio or video recording without the consent of the Performers. The Promoter has to actively enforce the recording ban and monitor any recording equipment which is bought into the performance area. If during the performance it is detected that inappropriate recording is taking place of which The Promoter did not intervene to stop the illegal recording, the Performer has the right to discontinue the performance or cancel the start of the performance. The Agency is still entitled to full compensation.

14. Sponsorships and Endorsements

Before the conclusion of the verbal agreement The Promoter is to notify: the type of event, the main products and ideals which will promote the event. The notification does not apply to the conventional product sales such as food and refreshments. The Agency must inform The Promoter of any products or sponsors that the Performer has to endorse during their performance. Otherwise, the parties can rely on that the fact the event will not be to promote the sale of any product or ideal. If the notifications are made in the context of a verbal agreement and this is not particularly addressed, it shall be considered in this situation that this promotion is to considered to be in order.

The Performer has the right to sell artist merchandise during the event. For this kind of product sales, The Promoter must allocate a sales point for this.

15. Artist/Performance Group Equipment Use

The Artist/Performance Group’s equipment cannot be used without prior consent of the Performer.

16. Other Agreements

The delivery proceedings contract is often accompanied by an addendum commonly referred to as a “Rider”. Its provisions and conditions are an integral part of the Performance Contract. The Rider must be attached to the Performance Contract before signing, unless otherwise agreed.

The Promoter and the Agency must have representatives at the place of performance who have the right to fulfill the obligations of the contract on behalf of the contract parties. This Agreement can only be amended in writing.

17. Legal Court

Any disputes arising from this agreement shall be resolved or settled by The Agency’s domicile District Court.

18. Signature Authorizations

The Promoter on request must provide an excerpt of the Finnish Trade Register or Register of Associations, indicating the names of the persons who have the authority to sign the Contract.

If the contract has been signed by an unauthorised person/persons, the Agency can hold the unauthorized person/persons personally responsible for the obligations of the Contract or to pay damages incurred by pre-termination of the Contract as according to the General Terms of Performance Delivery of Section 11.